برنامه ی واکسیناسیون

واکسیناسیون گربه1

 

واکسن های گربه از نظر اهمیت به دو نوع تقسیم می شوند:

 • 1-واکسن های الزامی
 • 2-واکسن های اختیاری

واکسن های الزامی گربه شامل هرپس ویروس(Herpesvirus)، کلسی ویروس(Calicivirus)، پان لوکوپنی (Panleukopenia) و هاری می باشند. معمولا سه واکسن اول در یک ویال(شیشه) قرار دارند که به آن واکسن 3 گانه می گویند .از واکسن های اختیاری در گربه می توان به FeLV-FIV و کلامیدیا اشاره کرد.

 • اگر گربه ای که به سرپرستی قبول کرده اید و قبل از آن واکسن نزده کمتر از  16 هفته (4 ماه) سن داشت، می بایست ازسن 6 هفتگی واکسن 3 گانه  تزریق و بعد از ان هر 3-4 هفته یکبار تا سن 16هفتگی تکرار شود. این یعنی تا سن 16 هفتگی به بچه گربه 3 بار واکسن 3 گانه  تزریق شود. یکسال بعد از آخرین تزریق، یک تزریق یادآوری و بعد آن هر سه سال یکبار تزریق انجام شود.
 • اگر گربه ای که به سرپرستی قبول کرده اید و قبل از آن واکسن نزده بیشتر از 16 هفته سن داشت، می بایست دو دوز واکسن 3گانه به فاصله 3-4 هفته تزریق و سپس یک سال بعد یک تزریق یادآوری وبعد آن هر 3 سال یکبار دریافت کند.
 • هاری نیز می بایست درسن 12 هفتگی یکبار و بعد آن هر سال تزریق تکرار شود. اگر نوع واکسن هاری 3 ساله بود که در ایران متداول نیست، آنگاه یادآوری هر 3 سال یکبار می شود.

نکات مهم:

 • تمام واکسن ها باید به صورت زیر جلدی تزریق شوند.
 • واکسن FeLV,FIV باید در پای چپ پایین تر از مفصل زانو به صورت زیر جلدی تزریق شوند.
 • بهتر است واکسن سه گانه به دست راست پایین تر از مفصل آرنج تزریق شود.
 • واکسن هاری به ندرت می تواند باعث ایجاد تومور بدخیم(فیبروسارکوم) در محل تزریق شود. بنابراین دامپزشک می بایست به دور ترین قسمت از تنه بدن که پای حیوان است  واکسن را تزریق نماید، با این کار در صورت ایجاد تومور می توان آن را برداشت. بنابر پیشنهاد انجمن دامپزشکان گربه سانان، واکسن هاری می بایست به صورت زیر جلدی به پای راست پایین تر از مفصل زانو تزریق شود. اگر در قسمت تزریق واکسن هاری یکی از  موارد زیر دیده شد حتما به دامپزشک مراجعه کنید :
 1. تا 3 ماه بعد از تزریق  در محل  توده وجود داشت.
 2. وجود توده در محل تزریق  بزرگتراز 2 سانتیمتر .
 3. یک ماه بعد از تزریق  اندازه توده درحال بزرگتر شدن بود.